ONZE TRAININGEN

Trainingsthema’s

Wij bieden als professionele en gediplomeerde trainers een gevarieerd trainingsaanbod. Het uitgangspunt voor alle trainingen is de vraag van de klant. Onze trainingen worden voor u op maat gemaakt. We kunnen voor een training ook professionele trainingsacteurs inzetten.

Teamontwikkeling
Zelfsturing
Persoonlijke effectiviteit
Conflicthantering / omgaan met agressie
Psychopathologie
Communicatie
Methodiek
Oplossingsgericht denken en werken
Ambulante hulpverlening in de praktijk
Teamontwikkeling

Effectieve samenwerking in een team is niet vanzelfsprekend. Wij weten op een laagdrempelige doeltreffende manier de blokkades te vinden en helpen de teamleden om de succesfactoren voor effectieve samenwerking te ontdekken, af te stemmen, te oefenen en toe te passen in de praktijk. Hierdoor ontstaat er respect voor verschillen, focus op doelen en een oplossingsgerichte samenwerking.

Zelfsturing

Door de veranderende rollen van teammanagers komen steeds meer taken bij de teamleden te liggen. Wij trainen uw team in zelfsturing waardoor teamleden zelf verantwoordelijkheid nemen en dragen voor taken in het primair proces die op basis van competenties en interesses logisch verdeeld zijn.

Persoonlijke effectiviteit

De mens kan vanuit zijn aangeleerde gewoontes remmend werken op zijn eigen mogelijkheden. Doormiddel van deze training geven wij uw medewerkers inzicht in deze remmende niet helpende gewoontes. Wij leren hen een andere helpende kijk op de situatie te krijgen waardoor er een bron van aanwezige capaciteiten aangeboord kan worden.

Het helpt de individuele medewerker om vanuit vertrouwen gebruik te maken van zijn of haar competenties, waardoor de samenwerking verbeterd en ook de teamprestaties verbeteren. Deze uitdagende training is zeer effectief gebleken voor medewerkers en managers binnen meerdere instellingen.

Conflicthantering / omgaan met agressie

Conflicten en agressie zijn nu eenmaal een voorkomend onderdeel van het werken binnen de hulpverlening. Dat wetende kun je er maar beter goed op voorbereid zijn.

Wij leren uw medewerkers agressie en conflicten te voorkomen door goed te observeren en te analyseren en in die situaties de-escalerend te communiceren.

Medewerkers leren gesprekstechnieken en bevrijdingstechnieken alsmede controletechnieken om de veiligheid te waarborgen. De mogelijkheden zijn zeer divers. Van een korte doelgerichte training tot een meerdaagse uitgebreide training.

Psychopathologie

Goede kennis van voorkomende stoornissen zorgt voor methodisch handelen en voor een adequate aansluiting op de doelgroep.

Vanuit onze eigen kennis en achtergrond en met behulp van ons brede netwerk in de hulpverlening zijn wij in staat om uw team de inzichten en handvatten te bieden die nodig zijn om mensen met complex gedrag vanuit contact professioneel te begeleiden.

Communicatie

Met onze communicatietrainingen helpen wij medewerkers en teams om concreet te communiceren. Goede communicatie is de smeerolie van een goed werkend team.

Wij laten uw medewerkers onderling duidelijk en effectief communiceren zodat feedback geven en complimenten geven vanzelfsprekend wordt en de samenwerking en de sfeer in het team verbeteren.

Methodiek

Om positieve gedragsverandering bij cliënten te bevorderen en doelen in de behandeling te behalen is het van groot belang om methodisch te werken.

Wij trainen uw medewerkers in het methodisch werken, goede doelen te formuleren, te werken volgens een logisch vormgegeven werkplan en de voortgang te evalueren. Ook kunnen wij uw team trainen in specifieke methodes zoals bijvoorbeeld het Sociaal Competentiemodel, Oplossingsgericht werken, systeemgericht werken enz.

Oplossingsgericht denken en werken

“Wat niet werkt, stop daar mee!” Oplossingsgericht denken en werken geeft nieuwe inzichten en een nieuwe doelgerichte aanpak.

Doormiddel van onze training laten wij teams en individuele professionals oplossingen vinden voor de problemen die ze in hun werk ervaren. Een herdefinitie van een “probleem” geeft ruimte voor een andere doeltreffendere aanpak, minder stress en meer plezier.

Ambulante hulpverlening in de praktijk

Het begeleiden van mensen vanuit hun eigen woonomgeving vraagt een bewuste respectvolle houding en aanpak.

Vanuit onze ervaring op dit gebied kunnen wij uw ambulant medewerkers trainen zodat ze hier professioneel op in kunnen spelen en rekening houden met afstand en nabijheid, veiligheid, systeemgericht werken, culturele achtergronden, problematiek enz.

Vanzelfsprekend zijn ook combinaties van bovenstaande thema’s mogelijk.

Coaching

Onze coaching is competentiegericht. Wij coachen medewerkers bij het vinden van antwoorden op hun eigen vragen. Hierbij hanteren wij een oplossingsgerichte methodiek. Dit proces maakt medewerkers bewuster, bekwamer, zelfverzekerder en professioneler in de uitvoering van hun werk.

Solution Support heeft ervaring in het coachen van verschillende professionals. Denk aan pedagogisch begeleiders, leidinggevenden en complete teams.

Intervisie

Wij begeleiden intervisiegesprekken volgens verschillende methodes. Intervisie is een effectieve manier om de deskundigheid en professionele ontwikkeling van medewerkers of teams te bevorderen en de kwaliteit van het werk te optimaliseren.

Menu